Stand-up for Science

Národní finále vědecké show FameLab a zahájení 9. ročníku Juniorské univerzity Karlovy

Začátek / Start: 26. 9. 2023 od / from 17.00
Kde / Where: Fakulta humanitních studií (https://fhs.cuni.cz/)  Pátkova 2137/5, Praha 8
Kontakt / Contact: Centrum celoživotního vzdělávání UK  juniorskauniverzita@cuni.cz  tel.: 224 491 713
Volno / Free: 28 z 150

Přihlaste se / Sign Up:

*
*
*
*


🇨🇿 (studenti (VŠ/fakulta), rodinní příslušníci finalistů, vědecká pracoviště/název instituce, média/název instituce, účastníci programu JUK, něco dalšího výše neuvedeného) 🇬🇧 What is your background? (student (university/faculty), family members of finalists, research institutions/institution name, media/company name, something else not mentioned above)

*

*) Údaje označené hvězdičkami jsou povinné. / Asterisks marked fields are required.

Provedením registrace beru na vědomí následující informace / By completing the registration, I acknowledge the following information:

🇨🇿 V rámci průběhu soutěže FameLab budou pořizovány fotografie, zvukové a obrazové záznamy. Fotografie, jakož i zvukové a obrazové záznamy budu přiměřeným způsobem pořízeny a použity ve smyslu tzv. zpravodajské licence podle § 89 občanského zákoníku (k vědeckým nebo uměleckým účelům, pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství). K šíření bude docházet také prostřednictvím internetu (internetové stránky Univerzity Karlovy, jejích fakult a ostatních součástí, internetové stránky soutěže FameLab a Juniorské Univerzity Karlovy) a sociálních sítí (Facebook, Instagram). Ke zpracování Vašich osobních údajů, tj. podoby, případně hlasu, bude docházet ze strany správce (Univerzita Karlova) z titulu oprávněného zájmu a po dobu 10 let. Další informace ke zpracování osobních údajů na Univerzitě Karlově můžete nalézt zde.

🇬🇧 As part of the FameLab competition, photographs, audio, and visual recordings will be taken. Photographs, as well as audio and visual recordings, will be taken and used in a reasonable manner under the so-called news license according to § 89 of the Civil Code (for scientific or artistic purposes, for press, radio, television, or similar news coverage). Distribution will also take place through the internet (websites of Charles University, its faculties, and other components, websites of the FameLab competition and Junior University of Charles University) and social networks (Facebook, Instagram). Your personal data, such as appearance or voice, will be processed by the administrator (Charles University) based on legitimate interest and for a period of 10 years. Further information regarding the processing of personal data at Charles University can be found here.

Beru na vědomí / I acknowledge

🇨🇿 **) Univerzita Karlova bude zpracovávat Vaše osobní údaje, a to i) jméno, ii) příjmení, iii) e-mailovou adresu a iv) informaci, odkud pocházíte (viz výše). Ke zpracování Vašich osobních údajů bude ze strany správce (Univerzita Karlova) docházet v případě jména, příjmení a e-mailové adresy za účelem registrace a účasti na akci, titulem zpracování bude smlouva (registrování se na akci). Informaci, odkud pocházíte, bude správce (Univerzita Karlova) zpracovávat pro statistické účely, titulem zpracování bude oprávněný zájem správce. Doba zpracování Vašich osobních údajů bude do konce kalendářního roku následujícího po roce, kdy bude Univerzita Karlova naposledy provozovat soutěž FameLab. Další informace ke zpracování osobních údajů na Univerzitě Karlově včetně Vašich práv při zpracování osobních údajů lze nalézt zde.

🇬🇧 **) Charles University will process your personal data, including i) name, ii) surname, iii) email address, and iv) information about your home institution (see above). The processing of your personal data by the administrator (Charles University) will occur in the case of name, surname, and email address for the purpose of registration and participation in the event, with the legal basis for processing being a contract (registration for the event). Information about your institution will be processed by the administrator (Charles University) for statistical purposes, with the legal basis for processing being the legitimate interest of the administrator. The retention period for your personal data will extend until the end of the calendar year following the year in which Charles University last organizes the FameLab competition. Further information about the processing of personal data at Charles University, including your rights related to the processing of personal data, can be found here.

Souhlasím / I agree

Poznámka:
**) V případě nezaškrtnutí pole není registrace možná
**) Registration is not possible if the checkbox is not selected

© 2023 Charles University, FameLab