Informační, poradenské a sociální centrum UK

Absolvent
Přednášky a kurzy pro budoucí absolventy

program

1. a 2. dubna 2014 – úterý, středa

Projektové řízení a procesní řízení (dvoudenní kurz)

9.00–16.00
Zelená posluchárna č. 141, Celetná 20, Praha 1
RNDr. Alex Vinšů

Vysvětlení pojmů projektového a procesního řízení. Ukázka použití obou metod. Příprava a ověřování projektu, logický rámec projektu, projektové plánování – činnosti, matice zodpovědností, implementační plány, plánování nákladů, analýza rizik, dokumentace, ilustrace využití výpočetní techniky. Proces řízení realizace projektu. Sledování výstupů projektu. Ilustrace řízení projektů s využitím IT nástrojů. Ukázka zpracování reálného projektu. Zkušenosti z praxe, doporučení pro různé pracovní oblasti (medicína, ekonomika, marketing, granty obecně, nezisková sféra). Praktická ukázka MS Office 2013.

Zajímavosti z oboru – Benfordův zákon, metodiky (IPMA, PRINCE, six sigma,…).

Praktické předvedení systémů na řízení projektů.

Registrace
3. dubna 2014 – čtvrtek

Umění vyjednávat – seminář

13.00–17.00
Zelená posluchárna č. 141, Celetná 20, Praha 1
MgA. Alena Špačková

Vyjednávání je stále potřebnější, protože každý se chceme účastnit rozhodování, která ovlivní náš život. Nechceme akceptovat rozhodnutí nadiktovaná někým jiným. Protože jsme různí, vyjednávání nám slouží k překlenutí odlišností, vyjednáváním můžeme předejít konfliktům. Dobře vyjednávat není snadné, přestože v rodině, práci i politice vyjednáváme každý den. Životní tempo se neustále zvyšuje, roste napětí ve vztazích – právě umění vyjednávat nám pomůže nalézat vnitřní pokoj a soulad, harmonizuje naše vztahy s druhými lidmi.

V semináři společně charakterizujeme schopného vyjednavače, projdeme fáze vyjednávacího procesu i způsob, jak vytvořit pro jednání optimální podmínky. Zrekapitulujeme na příkladech základní vyjednávací dovednosti (aktivní naslouchání, argumentace, asertivita) a podrobněji se prakticky zaměříme na průlomovou strategii principiálního vyjednávání.

Registrace
8. dubna 2014 – úterý

Time management

10.00–13.00
Zelená posluchárna č. 141, Celetná 20, Praha 1
PhDr. Dana Rabiňáková
  • Úvodní krátké seznámení.
  • Řízení času podle 4. generace.
  • Cíle v plánování času – myšlenková mapa.
  • Křivka osobní výkonnosti a jak ji využít efektivně.
  • Paretovo pravidlo a jak jej využít při chystání rozvrhu práce.
  • Matice plánování času – stanovování priorit.
Registrace
9. dubna 2014 – středa

Prezentační dovednosti – jednodenní kurz

9.00–16.00
Zelená posluchárna č. 141, Celetná 20, Praha 1
MgA. Alena Špačková

„Mnoho lidí se domnívá, že když umíte mluvit, můžete také mluvit na veřejnosti. Protože tomuto nesmyslu věří tolik lidí, mají za to, že je naprosto v pořádku, když vás vystrčí před plný sál lidí, kteří vás budou hodnotit, i když nemáte ani teoretické znalosti ani praktické dovednosti, a dokonce ani ne dost odvahy a sil, které by vám zaručily úspěch. Nelze se tedy divit, že většina lidí nemá prezentace ráda a má z nich hrůzu." Frank Paolo

Chcete-li na své posluchače zapůsobit sympaticky, fundovaně a spolehlivě, a přitom během promluvy zažít pocit radosti ze vzájemného porozumění s nimi, pak se na své mluvní vystoupení připravte.

Ryze praktický návod v našem kurzu vám nabízí bezpečnou cestu, kterou vlastní tvořivostí můžete dále rozvíjet. Jednodenní trénink z vás neučiní skvělého řečníka, ale určitě díky němu zvládnete přesvědčivou prezentaci. Zkušenějším mluvčím poslouží jako konkrétní inspirace pro aspiraci skvělým řečníkem se stát.

Kurz je setkáním interaktivním, proto si během tréninku účastníci konkrétní postupy ověří prakticky a získaná individuální doporučení v diskusi konfrontují se svými dosavadními zkušenostmi.

Zadání pro účastníky:

Připravte si mluvní vystoupení s pracovní problematikou. Vyberte si ze dvou variant:
a) Ucelená 3–5 minutová promluva
b) Úvod, část výkladu a závěr původně delší prezentace
Můžete použít pomůcky, na něž jste zvyklí (PowerPoint, flip chart…) nebo si jejich výhodné užití chcete ověřit.“

Registrace
10. dubna 2014 – čtvrtek

Co čeká absolventy při vstupu do zaměstnání?

10.00–12.00
Zelená posluchárna č. 141, Celetná 20, Praha 1
doc. JUDr. Margerita Vysokajová

Co je možné požadovat a na co je třeba si dát zejména pozor při uzavírání pracovních smluv a dohod? V rámci přednášky by měli být posluchači seznámeni se současnou úpravou dle zákoníku práce a její realizaci v praxi, včetně upozornění na nejčastěji se vyskytující chyby a jejich důsledky pro zaměstnance.

Pracovní poměr a práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (informace o pozitivních a negativních důsledcích uzavření uvedených vztahů z hlediska postavení zaměstnance, jeho práv a povinností)

Absolvent v pracovním poměru: informace, které lze požadovat před vznikem pracovního poměru a které jsou naopak zakázány, možnost sjednání zkušební doby a její důsledky, pracovní poměr na dobu určitou a jeho pravidla, práva a povinnosti zaměstnance, mzda, plat a odměna za práci na základě dohod, pracovní doba, dovolená, ochrana těhotných žen a osob pečujících o děti v pracovněprávních vztazích, skončení pracovního poměru (dohoda, výpověď, okamžité zrušení, zrušení ve zkušební době)

Registrace
15. dubna 2014 – úterý

Koučování a sebekoučování

13.00–15.00
Zelená posluchárna č. 141, Celetná 20, Praha 1
Mgr. Lenka Slavíková Dokulilová

Přednáška seznámí studenty se základními principy koučování. Ukáže, jak lze koučovací přístup používat při studiu, v práci i v každodenním životě k naplnění svých cílů a plánů. Společně budeme pracovat s tématy a náměty studentů, na kterých se naučíme, jak své cíle definovat a jak s nimi následně pracovat pomocí GROW modelu koučování.

Registrace
16. dubna 2014 – středa

Profesní stáže v zahraničí

14.00–16.00
Zelená posluchárna č. 141, Celetná 20, Praha 1
Kateřina Pacáková

Chceš cestovat a získat praxi ve svém oboru? Baví Tě poznávat nové lidi a kultury? Právě pro Tebe jsou zahraniční stáže Global Talent a Global Citizen od organizace AIESEC!

Seminář se primárně zaměřuje na seznámení studentů s možností profesních stáží v zahraničí (program Global Talent), okrajově také zmiňuje možnosti osobního rozvoje díky dobrovolnickým stážím (program Global Citizen) či členství v AIESEC.

Podmínkou pro profesní stáž je již předchozí pracovní zkušenost. Studenti z nižších ročníků se tedy dozvědí, jak zvýšit své šance pro pozdější přijetí na profesní stáže a studenti v závěrečné fázi studia získají informace o přijímacím procesu, nabízených stážích a cílových zemích.

Hosty semináře budou bývalí i současní účastníci programů.

Obsah semináře:
1) možnosti rozvoje pro studenty
2) stáže s AIESEC
3) Global Citizen
4) Global Talent
5) zkušenosti účastníků
6) diskuze

Registrace
17. dubna 2014 – čtvrtek

Být zaměstnán nebo podnikat?

14.00–16.00
Zelená posluchárna č. 141, Celetná 20, Praha 1
JUDr. Pavla Špinarová

Přednáška je svým zaměřením určena pro osoby, které zatím nemají mnoho praktických zkušeností s vlastní účastí na trhu práce. Snahou je, s určitým nadhledem, prezentovat jednotlivé formy výdělečné činnosti, tj. druhy pracovně právních vztahů, jejich odlišnosti, vazbu na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, odměňování, rozlišení od forem samostatně výdělečné činnosti, s poukazem na to, čeho se vyvarovat. V průběhu přednášky je větší prostor věnován těm tématům, o která projeví přítomní posluchači zájem.

Registrace
23. dubna 2014 – středa

Týmová spolupráce

10.00–16.00
Zelená posluchárna č. 141, Celetná 20, Praha 1
Mgr. Ivana Hubáčková

Správně fungující tým má jasně definovaný účel, je kooperativní a spolupracuje na dosažení vytyčeného cíle. Jeho efektivitu ovlivňují nejen odborné znalosti a schopnosti členů týmu, ale také chování jednotlivců k ostatním členům týmu, jejich přístup k řešení problémů a postoj při plnění úkolů.

Každý z nás má tendenci chovat se a přispívat celku určitým způsobem, zastávat určitou týmovou roli, kterou projevujeme určitým stabilním způsobem. Mít správné jedince v týmu je základním předpokladem dobré týmové práce a úspěchu každého projektu. Jaká role v týmu vám nejlépe vyhovuje? Proč a jak je třeba v týmu spolupracovat? To budeme společně procvičovat v kurzu Týmová spolupráce.

Cíl semináře: získáte základní znalosti o fungování projektového týmu a pomocí praktických cvičení a hraní rolí si vyzkoušíte, jak vy osobně v týmu fungujete

Obsah semináře: co je projekt, co je tým, jak se ze skupiny stane tým, budování týmu, týmová spolupráce a její pravidla, synergický efekt, vliv osobního postoje na úspěch projektu, jaké lidi do týmu – kritéria výběru, jste týmový hráč nebo sólista, identifikace týmových rolí, jaká role vám sedí a čím vy osobně přispíváte týmu

Metody semináře: seminární výklad klíčových pojmů, trénink prostřednictvím zapojení do skupinových a individuálních aktivit, hraní rolí, výcvikový videofilm, diskuse.

Registrace
24. a 25. dubna 2014 – čtvrtek, pátek

Práce s informacemi (dvoudenní kurz)

9.00–16.00
Informační, poradenské a sociální centrum, Celetná 13, Praha 1
RNDr. Alex Vinšů

Zamyšlení nad oblastmi informací, knowledge managementem a IT technologiemi. Ukázka různých možností organizování informací. Praktické vyzkoušení produktů MS OneNote jako jednoduchého personálního systému, krátké seznámení s myšlenkovými mapami v programu MindManager, koncept MS Office 2013, možnost provázání dat z různých systémů, praktické příklady použití netriviálních vlastností uvedených programů. Ukázky využití uvedených systémů – formou výkladu a demonstrace, jak je používat např. při sběru dat pro diplomovou práci, jak data organizovat a vyhledávat, jak s nimi inteligentně pracovat – v podobě vlastního archivu nebo při zpracování diplomových a podobných prací.

Příklady z praxe.

Jako zpestření si povíme něco o strategických hrách a jejich využití v týmech. Praktický příklad použití.

Registrace
28. dubna 2014 – pondělí

Jak se „prodat“ na trhu práce – osobní marketing

10.00–14.00
Zelená posluchárna č. 141, Celetná 20, Praha 1
Mgr. Ivana Hubáčková

Zaměstnavatelé nehledají mezi uchazeči o zaměstnání ty nejlepší, ale ty nejvhodnější. Co můžete dělat pro to, abyste takovými byli právě vy? Odborná způsobilost je samozřejmostí. Na trhu práce se zpravidla pohybuje více způsobilých, ale málo vhodných uchazečů. Kdo a proč má větší šance na uplatnění? Co konkrétního můžeme udělat pro to, abychom své šance na pracovní uplatnění zvýšili? Odpovědi na tyto otazníky vám dá seminář.

Cíl semináře: zvýšit své šance na pracovní uplatnění pomocí správně prováděného osobního marketingu

Obsah semináře: Nabídněte své schopnosti: moje pozice a pozice firmy, zdroje informací o volných pracovních místech, tvůrčí přístup k hledání práce, kritéria výběru uchazečů o pracovní pozici, první dojem – CV a přijímací pohovor, otázky, na které musíte být u pohovoru připraveni, dostáváte nabídku, vaše cena na trhu práce.

Registrace
29. dubna 2014 – úterý

Assessment centrum nanečisto

9.00–16.00
Informační, poradenské a sociální centrum, Školská 13a, Praha 1
Mgr. Lenka Slavíková Dokulilová
Mgr. Dita Surjomartono

Řada firem a institucí dnes již vybírá své zaměstnance prostřednictvím půldenních či celodenních programů, které se nazývají Assessment centra (AC). V AC bývají zahrnuty jak výkonové testy, tak individuální a skupinové úkoly, při kterých pozorovatelé sledují výkon kandidátů. Na konci pozorovatelé vyhodnotí nejúspěšnější kandidáty vzhledem k dané pracovní pozici.

Přijďte si vyzkoušet Assessment centrum nanečisto! Získáte zkušenost, co je AC, jak probíhá a jaké typy úloh vás mohou čekat. Především však dostanete zpětnou vazbu na svůj výkon, která vám může pomoci cíleně se připravovat na další výběrová řízení na pozice, o které usilujete.

Čeká vás několikahodinový program, během kterého budeme sledovat, jak obstojíte v týmové práci při řešení společného úkolu, jak efektivně dokážete pracovat s informacemi a prezentovat je. Absolvujete také krátký „přijímací pohovor“ a nemine vás ani některý z výkonových testů.

Odpoledne budete mít možnost setkat se s konzultantem (pozorovatelem), který vám poskytne individuální zpětnou vazbu. Konzultant v rozhovoru s vámi zhodnotí váš výkon a nabídne vám pohled na vaše silné a slabé stránky z hlediska vašeho výkonu během dne. Prostor bude i na vaše dotazy.

Přijďte prosím 10 minut předem! V devět hodin začínáme a stejně jako při výběrových řízeních na opozdilce nečekáme.

Program
9.00–13.00 Představení, skupinová aktivita, práce s daty, prezentace, pohovor, výkonový test
13.00–14.00 Přestávka na oběd
14.00–15.00 Individuální zpětné vazby (15 minut na účastníka)

Registrace