Co je Centrum

Jedním z problémů, který nejvíce trápí zrakově postižené lidi, je těžká dostupnost informací. Nejvíce ho pociťují zejména žáci a studenti, pro některé se dokonce může stát zásadní překážkou při jejich studiu. Různé důsledky tohoto handicapu však dnes může do značné míry minimalizovat výpočetní technika, speciálně upravená pro potřeby zrakově postižených. Pro člověka se zbytky zraku či pro nevidomého dnes již nemusí být existenciálním problémem nedosažitelnost informací, pokud má přístup k této speciální technice a pokud ví, jak ji obsluhovat. Tento fakt se stal základní východiskem pro vznik Centra.

Centrum podpory studia zrakově postižených na UK působí při Kabinetu software a výuky informatiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Je umístěno v laboratoři Carolina v prvním patře budovy na Malostranském náměstí. Laboratoř Carolina je otevřená každý všední den podle aktuálního rozvrhu. V tuto dobu mohou vybavení laboratoře využívat handicapovaní studenti, kteří se již naučili ovládat techniku, která je v laboratoři umístěna a byl jim vydán uživatelský průkaz.

Podstatnou složkou práce Centra jsou kurzy pro nevidomé a slabozraké. Lektory jsou většinou studenti MFF. Díky tomu je možné kvalitně pokrýt prakticky jakékoli požadavky klientů (limitujícím faktorem je volné místo v laboratoři). Laboratoř i kurzy slouží přednostně studentům UK, ale jsou přístupné i všem zrakově postiženým. Podmínkou je pouze znalost psaní na stroji a braillova písma (zájemci o práci s braillským řádkem). Žádné předběžné "počítačové znalosti" se nepředpokládají.

Přečtěte si reportáž o Carolině na IForu.


 

Kontakt

Telefon

Telefon do laboratoře je 221 914 321 nebo 221 914 320.
Telefon na RNDr. Rudolfa Kryla je 221 914 218.

Email

E-mail můžete poslat buď na všeobecnou adresu carolina@braille.mff.cuni.cz nebo konkrétnímu člověkovi, jehož adresu naleznete v seznamu.

Jak se k nám dostanete

Nejlepší je přicestovat tramvají na zastávku Malostranské náměstí, která je:

Laboratoř Carolina se nachází v prvním patře Matematicko-fyzikální fakulty. Od zastávky ze směru Malostranská se dejte kolmo podél domů okolo parkoviště a u průjezdu napravo. Vchod je těsně před stánkem s občerstvením a je nad ním umístěn zvukový orientační maják.
Projděte hlavním vchodem a za ním lítacími dveřmi. Po pravé straně je schodiště a výtah. V prvním patře zahněte doprava a na konci chodby doleva. Carolina jsou poslední dveře vpravo.

Mapa okolí Malostranského náměstí

V případě nejistoty nám zavolejte na telefonní číslo 221 914 321, můžeme pro Vás přijít na stanici tramvají Malostranské náměstí nebo po odchodu od nás Vás doprovodit zpět na tramvaj. Můžete nám také zavolat z recepce na číslo 4321. Recepce se nachází vpravo za hlavním vchodem.


 

Historie

Centrum podpory studia zrakově postižených na UK vzniklo v roce 1992 na půdě Fakulty sociálních věd UK pro potřeby studentů university díky úsilí Mgr. Václava Trojana. Od podzimu 1994 působí při Kabinetu software a výuky informatiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v budově na Malostranském náměstí. Jeho provoz byl a je zajišťován z prostředků grantů.

Během třech let působení Centra na FSV se podařilo obstarat základní technické prostředky a započít s velmi úspěšnými kursy práce s počítači pro nevidomé a slabozraké. Protože nebyla kapacita Centra naplněna, staly se jeho služby přístupné celé obci zrakově postižených lidí u nás. V této dobré tradici se pokračuje dodnes.

V této době začali v Centru intensivně pracovat dva studenti UK, kteří v této činnosti pokračovali i po přechodu Centra na MFF UK. Byla to nevidomá studentka Pavla Valníčková, dnes Francová, a její pozdější manžel Dan Franc. Svoji iniciativou, odbornými znalostmi a především velkým osobním zaujetím podstatnou měrou přispěli ke všemu, co se v Centru podařilo vykonat.

Školní rok 1994-1995 zahájilo Centrum na svém novém působišti na Matematicko-fyzikální fakultě UK, kde dodnes funguje v rámci kabinetu software a výuky informatiky pod vedením RNDr. Rudolfa Kryla. Tento přesun, způsobený především technickými a organizačními důvody - odchodem Mgr. Trojana z FSV - se ukázal jako všestranně prospěšný.

Centrum krátkou dobu působilo v prostorách grafického koutku studentské laboratoře, umístění však nebylo ideální zejména kvůli nedostatečné zvukové izolaci (kursy byly rušeny diskusemi studentů v laboratoři, braillská tiskárna vyháněla svým hlukem všechny z dalekého okolí). Díky pochopení vedení fakulty se však našlo nové místní uspořádání studentských laboratoří. Centrum od té doby vystupuje pod názvem laboratoř Carolina a je součástí počítačové laboratoře S5 ve třetím patře budovy MFF UK na Malostranském náměstí. Nové umístění umožnilo obě laboratoře zvukově oddělit a zachovat přitom všechny výhody koexistence Centra se studentskou laboratoří, zejména provoz s přítomností služby 14 hodin denně a možnost každodenních neformálních kontaktů mezi zrakově postiženými a budoucími odborníky na využívání výpočetní techniky.

Dalším aspektem činnosti Centra na MFF je motivace studentů informatiky k vývoji specializovaného software pro zrakově postižené. V rámci této aktivity již byla dokončena softwarová zvětšovací lupa pro slabozraké, a prohlížeč hypertextového systému WWW pracující pod DOSem, který byl vytvářen s cílem poskytnout dobré prostředí pro nevidomé uživatele, kteří dosud používali programy určené běžným uživatelům. Práce na takto motivovaných programech je pro studenty MFF přínosem nejen z hlediska čistě odborného, ale především lidského.

Podařilo se rozšířit kádr lektorů Centra o studenty a absolventy oborů informatika a učitelství informatiky na MFF a tak vytvořit podmínky pro rozšíření náplně kursů. Začala výuka programovacího jazyka Pascal a především velice atraktivní kursy práce s mezinárodní počítačovou sítí Internet, která zrakově postiženým poskytuje dosud netušené možnosti přístupu k informacím. Kvalitní připojení MFF k Internetu je jedním z nejdůležitějších předpokladů pro práci Centra. Došlo k dalšímu rozšíření aktivit. Jednou z novinek, která se velice osvědčila, bylo zavedení tzv. "konzultačních hodin", ve kterých se mohli zrakově postižení či kdokoli se zájmem o problematiku slabozrakých či nevidomých přijít poradit a to nejen na téma speciální techniky.


 

Lidé

Vedoucí:

RNDr. Rudolf Kryl e-mail, tel. 221 914 218

Správci laboratoře:

- tel. 221 914 214
Jan Hrach e-mail
 
Ondřej Bílka e-mail
Tomáš PLch e-mail
Lukáš Turek e-mail (do září 2009)
Miloslav Trmač e-mail, web (do 30. září 2005)
Petr Hruška e-mail (do 30. září 2005)

Lektoři:

Miloš Šmíd e-mail
Klára Pešková e-mail
Anna Kaiserová e-mail
Michaela Kochmanová e-mail
 
Filip Pešek e-mail
Csaba Garai e-mail
Michal Ficek e-mail
Mária Vámošová e-mail
Jiří Kavalík e-mail
Michaela Kučerová e-mail
Michal Ficek e-mail (do 30. ledna 2009)
Kateřina Dobiášová e-mail (do 30. ledna 2009)
Jana Farská e-mail, web (do 31. července 2006)
Lenka Kebortová e-mail, web (do 30. září 2003)
Zuzana Šimůnková e-mail, web (do 1998)
Kristýna Kupková e-mail (do x. y. z)
Jakub Dvořák e-mail (do x. y. z)
. . .
 

 
Pošlete Vaše připomínky!
 
 
Aktualizováno: 20.01. 2015